Przegląd prasy

To argumenty z perspektywy portfela kierowcy

7 października 2021

To argumenty z perspektywy portfela kierowcy
Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury. Rozmowa w stacji Radio Kraków (4.10.2021) (fot. Radio Kraków)

W poniedziałek Andrzej Adamczyk minister infrastruktury był gościem stacji Radio Kraków. Powodem wizyty było niezwykle ważne wydarzenie oddania do użytku 13. kilometrowego odcinka trasy ekspresowej S7 (Szczepanowice-Widoma). Podczas porannej rozmowy minister mówił o inwestycji, ale też o procedowanym w Sejmie rządowym projekcie nowelizacji ustawy - Prawo o ruchu drogowym [kliknij].

Przypomnijmy właśnie resort infrastruktury jest autorem zmian. Na prośbę dziennikarza o komentarz do ocen oponentów takiego zakresu nowelizacji minister odpowiedział - cytujemy [kliknij]: - Tutaj trzeba mieć jasność, że w czasie tej debaty nie wybrzmiały żadne argumenty dotyczące poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, to były tylko argumenty dotyczące portfela kierowcy. Portfel kierowcy to bardzo ważna rzecz. Rząd nie sięga do niego, by wypełnić jakąś lukę budżetową. O tym mówiliśmy, że w proponowanej zmianie przepisów jest zapis, że wszystkie mandaty nakładane na kierowców, środki z tych mandatów wpłyną na konto krajowego funduszu drogowego. A ustawa o krajowym funduszu drogowym nie pozwala wydać tych pieniędzy na inne cele jak tylko na poprawę infrastruktury drogowej. To był jeden z podstawowych zarzutów, że oto rząd szuka na środków na dodanie do budżetu. Nikt z oponentów nie zwrócił też uwagi, że ostatnia nowelizacja w tym temacie miała miejsce w 1997 roku, bez mała 25 lat temu.

I fragment projektu [kliknij]: Art. 1. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450, 463, 694 i 720) wprowadza się następujące zmiany: (…) 6) po art. 140af dodaje się art. 140ag w brzmieniu: „Art. 140ag. 1. Grzywny, o których mowa w art. 86, art. 86b, art. 87, art. 90 § 2, art. 92 § 2a, art. 92a § 2 i 3, art. 92b, art. 94 § 1 i 2a, art. 96 § 1 pkt 2 i 3 oraz art. 97a ustawy z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń, stanowią wpływy Krajowego Funduszu Drogowego, o którym mowa w art. 39 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 2268 oraz z 2021 r. poz. 802 i 1005). 2. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego oraz Główny Inspektor Transportu Drogowego przekazują kwoty z grzywien, o których mowa w ust. 1, w terminie pierwszych dwóch dni roboczych po zakończeniu tygodnia, w którym wpłynęły, na rachunek Krajowego Funduszu Drogowego z przeznaczeniem na finansowanie: 1) zadań inwestycyjnych związanych z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach krajowych; 2) budowy lub przebudowy dróg krajowych.”.

Omawiany projekt po pierwszym czytaniu został skierowany do Komisji Infrastruktury. Jest już termin debaty - 12. października (godz. 12.00). Następnie na 13 i 14. Zaplanowano 39. Posiedzenie Sejmu RP i tu w porządku dziennym przewidziano sprawozdanie Komisji. Czyli jest możliwe, iż ustawa zostanie poddana pod głosowanie i uchwalona właśnie w tych dniach. (jm)