Legislacja

Zmiana definicji pojazdu nienormatywnego i inne

29 grudnia 2019

Zmiana definicji pojazdu nienormatywnego i inne
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Na stronach Rządowego Centrum Legislacyjnego opublikowany został projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw, w tym ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Tekst został skierowany do konsultacji publicznych.

Przywołanym w uzasadnieniu przygotowanego projektu źródłem zmian jest orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE – wyrok TSUE z 21 marca 2019 r. (sygnatura sprawy - C-127/17) w sprawie przeciwko Polsce, która uchybiła zobowiązaniom posiadania przez przedsiębiorstwa transportowe specjalnych zezwoleń na korzystanie z niektórych dróg publicznych. Do posiadania takich zezwoleń zobowiązują przepisy art. 3 i 7 dyrektywy Rady 96/53/WE z dnia 25 lipca 1996 r. – ustanowiono dla niektórych pojazdów drogowych poruszających się na terytorium Wspólnoty maksymalne dopuszczalne wymiary w ruchu krajowym i międzynarodowym oraz maksymalne dopuszczalne obciążenia w ruchu międzynarodowym, zmienionej dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/719 z dnia 29 kwietnia 2015 r., w związku z pkt 3.1 i 3.4 załącznika I do tej dyrektywy 96/53. - Wyrok TSUE dotyczy kwestii przekroczenia przez pojazdy ciężkie jednego z parametrów możliwych do naruszenia tj. nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t TSUE uznał obowiązujący w Polsce system udzielania zezwoleń na przejazd pojazdów o nacisku osi do 11,5 t za sprzeczny z przepisami ww. dyrektywy Rady 96/53/WE.

Wobec powyższego uznano za konieczne podjęcie prac legislacyjnych zmierzających do usunięcia niezgodnych z prawem unijnym przepisów krajowych. Projektowany akt przewiduje zmiany w: ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (2018.2068), w ustawie z dnia 20 czerwca 1990 r.– Prawo o ruchu drogowym (2018.1990 z późn. zm.); w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (2019.58 z późn. zm.) oraz zmianie w ustawie z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych (2018.2383).

W ustawie – Prawo o ruchu drogowym przewidziano zmianę definicji pojazdu nienormatywnego, zmiany w zakresie zasad wydawania zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego i kar dla pojazdów nienormatywnych: usunięcie kategorii I zezwoleń, w tym opłat dla niej i kar za jej brak; zmiany w zakresie innych kategorii w odniesieniu do nacisku osi 11,5 t, tzn. wykreślenie z zezwoleń nacisków osi poniżej 11,5 t; ustanowienie nowej proporcjonalnej siatki kar za przejazd pojazdów nienormatywnych bez zezwolenia obecnej kategorii VII, czyli najcięższych pojazdów (od 10 do 20 tys. zł.).

- Efektem projektu będzie wdrożenie wyroku TSUE tj. zapewnienie poruszania się pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t w Polsce bez konieczności uzyskiwania zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego – piszą autorzy projektu. (jm)