Legislacja

Właściwe oznakowania postoju taksówek

7 kwietnia 2016

68d53207d2972715aeb8ab883fefb8bf32b9e8e2

(537-36 fot. jola michasiewicz)

Do ministra infrastruktury zaadresowana została interpelacja (nr 1838) w sprawie sposobu oznakowania postoju taksówek. Zgłosił ją poseł Tomasz Kostuś, który przywołał obowiązujące rozporządzenia 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach określające także sposób ustawiania znaków postoju taksówek oznakowanych znakami D-19 oraz D-20. W rozporządzeniu czytamy, że znak D-19 – z napisem TAXI – ustawiany ma być przy krawężniku, obok miejsca, w którym parkuje pierwsza z oczekujących taksówek. Pierwsza taksówka oznacza pojazd, do którego dojeżdżają od dołu następne auta. Koniec postoju taksówek oznakowany jest znakiem D-20 – z przekreślonym napisem TAXI. I tu powstała wątpliwość: takie usytuowanie znaków logiczne jest tylko z perspektywy lotu ptaka, a z punktu widzenia kierowcy dojeżdżającego do postoju taksówek takie oznakowanie jest mylące i nielogiczne – analizował poseł. Kierowca najpierw widzi znak D-20 oznaczający koniec postoju taksówek, a dopiero później znak D-19 oznaczający początek postoju. Takie rozwiązanie powoduje, że kierowcy parkują w miejscu niedozwolonym, za znakiem D-20 “koniec postoju taksówek”, co skutkuje nałożeniem na nich mandatów karnych w wyniku ich nie znajomości tak szczegółowych rozporządzeń. W konkluzji wniosek o zmianę przepisów, która w sposób czytelni i logiczny będzie określać sposób oznakowania postoju tj. znak D-20 oznaczający “koniec postoju” umieszczać na końcu postoju, którym jest najdalszy punkt do którego podjeżdża czołem pojazdu pierwsza taksówka. Zaś znak D-19 oznaczający “początek postoju” umieszczać na początku pasa postoju w miejscu, gdzie znajduje się tył ostatniego pojazdu. Takie rozwiązanie jest logiczne dla uczestników ruchu i nie powoduje zbędnych problemów komunikacyjnych. Stosowane jest też przy innego rodzaju oznakowaniach np. zakazu zatrzymywania.

Jerzy Szmit, podsekretarz w resorcie udzielił odpowiedzi zapewniając, że obowiązujące regulacje są logiczne oraz wystarczająco czytelnie i jednoznacznie przekazują uczestnikom ruchu (zarówno pieszym, jak i kierującym pojazdami) informację o początku i końcu tego postoju. Tak się więc prace nad zmianą przepisów nie są celowe.

Odpowiedź na interpelację nr 1838

w sprawie sposobu oznakowania postoju taksówek

Szanowny Panie Marszałku, w odpowiedzi na interpelację posła Tomasza Kostusia nr 1838 z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie sposobu oznakowania postoju taksówek, poniżej przedstawiam następujące wyjaśnienia.

Na wstępie, odnosząc się do kwestii podnoszonej w interpelacji, uprzejmie informuję, że w aktualnym stanie prawnym, zgodnie z przepisami § 53rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych(Dz.U. Nr 170, poz. 1393, z późn. zm.), znak D-19 “postój taksówek” oznacza miejsce przeznaczone na postój taksówek, a znak D-20 “koniec postoju taksówek” oznacza miejsce, w którym kończy się postój taksówek.

Zasady oznakowania miejsca przeznaczonego na postój taksówek określa pkt 5.2.19. oraz pkt 5.2.20. załącznika nr 1 dorozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach(Dz.U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181, z późn. zm.).

Przepisy te stanowią, iż znak D-19 stosuje się w celu oznaczenia początku odcinka jezdni przeznaczonego tylko dla postoju taksówek. Znak ten powinien być wykonany jako dwustronny i umieszczony przy krawężniku obok miejsca, na które podjeżdża pierwsza z oczekujących taksówek. Przykład oznakowania postoju taksówek przedstawiono na rysunku 5.2.19.2. wymienionego wyżej załącznika nr 1 dorozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

Właściwe oznakowanie odcinka jezdni przeznaczonego na postój taksówek, zgodne z wyżej wymienionymi przepisamirozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, w pierwszej kolejności informuje kierującego pojazdem – poruszającego się jezdnią, na której wyznaczono postój taksówek – o końcu postoju taksówek, a następnie znakiem D-19 wskazuje miejsce, na które podjeżdża pierwsza z oczekujących taksówek.

Pragnę również poinformować, że z uwagi na fakt, iż do resortu docierały sygnały o różnych sposobach wyznaczania miejsc przeznaczonych na postój taksówek, w ostatniej nowelizacji przepisówrozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach(rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r. – Dz. U. poz. 1314) wprowadzono rysunek, którym ówczesny Minister Infrastruktury i Rozwoju doprecyzował sposób wyznaczania postoju taksówek.

Mając na względzie powyższe, zapewniam Pana Marszałka, że obowiązujące regulacje – określające sposób oznakowania postoju taksówek – są logiczne oraz wystarczająco czytelnie i jednoznacznie przekazują uczestnikom ruchu (zarówno pieszym, jak i kierującym pojazdami) informację o początku i końcu tego postoju. Z tych też względów nie widzę uzasadnienia do podejmowania przez resort prac w zakresie przedstawionym w interpelacji Pana posła Tomasza Kostusia.

Z poważaniem Jerzy Szmit Podsekretarz Stanu

Słowa kluczowe postój taksówki znaki drogowe