Legislacja

Zakazy ruchu

24 grudnia 2019

Zakazy ruchu
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Przypominamy, iż w dniach 25 (pierwszy dzień Bożego Narodzenia), 26 grudnia (drugi dzień Bożego Narodzenia) 2019 oraz 1 stycznia (Nowy Rok) 2020 r. od godziny 8.00 do 22.00, obowiązują przepisy rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach (2007.147.1040 z późn. zm./2019.1968). Wyjaśnijmy, iż ograniczenia nie dotyczą dnia 25 grudnia (Wigilii). Podobnie dzień 6 stycznia 2020 r. (Święto Trzech Króli) zakazy nie obowiązują, mimo iż jest to dzień świąteczny.

Rozporządzenie określa okresowe ograniczenia oraz zakaz ruchu – na terenie całego kraju - pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton, z wyłączeniem autobusów. Przepisy nie mają zastosowania do:

1) pojazdów Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Straży Granicznej, Służby Celno-Skarbowej, Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Służby Ochrony Państwa, pogotowia technicznego, jednostek ochrony przeciwpożarowej, jednostek ratownictwa chemicznego oraz jednostek służb ochrony radiologicznej i ochrony przed skażeniami;

2) pojazdów biorących udział w: akcjach ratowniczych, akcjach humanitarnych, usuwaniu skutków klęsk żywiołowych, usuwaniu awarii;

3) pojazdów używanych: przy budowie dróg i mostów oraz przy ich utrzymaniu, do przewozu żywych zwierząt, dla potrzeb skupu mleka, zbóż lub zwierząt, dla potrzeb bezpośredniego zaopatrzenia statków morskich w paliwo, materiały olejowe, olej smarowy, części zamienne oraz wodę pitną, do przewozu sprzętu transmisyjnego stacji radiowych i telewizyjnych, do przewozu sprzętu dla obsługi imprez masowych, w związku z organizacją tych imprez, do przewozu prasy stanowiącej znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrzeni ładunkowej, do przewozu lekarstw i środków medycznych, do przewozu przesyłek w ramach działalności pocztowej stanowiących znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrzeni ładunkowej, w związku z niezbędnym utrzymaniem ciągłości cyklu produkcyjnego lub świadczenia usług przedsiębiorstwa pracującego w ruchu ciągłym, do przewozu towarów niebezpiecznych w ilościach, dla których wymagane jest oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej, do przewozu artykułów szybko psujących się i środków spożywczych, określonych w załączniku do rozporządzenia, stanowiących znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrzeni ładunkowej, do przewozu betonu oraz pomp do jego tłoczenia, do przewozu odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych, do przewozu towarów wyładowanych z wagonów na stacji kolejowej, w promieniu 50 km od tej stacji, w transporcie kombinowanym, dla potrzeb bezpłatnych medycznych badań profilaktycznych. Przepis dotyczy także pojazdów pustych w drodze po ładunek lub w drodze powrotnej po rozładunku;

4) pojazdów wolnobieżnych używanych do prac rolnych i ciągników rolniczych;

5) pojazdów powracających z zagranicy w celu zakończenia przewozu drogowego lub do odbiorcy przewożonego ładunku, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

6) pojazdów, które wjechały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poza terminami lub godzinami obowiązywania zakazu, w odległości do 50 km od miejsca przekroczenia granicy, oraz oczekujących na granicy na wyjazd z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. (jm)