Legislacja

Resort pracuje nad stworzeniem nowej struktury wymagań technicznych w drogownictwie

3 stycznia 2020

Resort pracuje nad stworzeniem nowej struktury wymagań technicznych w drogownictwie
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Jak informuje Rafał Weber w resorcie infrastruktury trwają prace nad stworzeniem zupełnie nowej struktury wymagań technicznych w drogownictwie. Docelowo zastąpione zostaną aktualnie obowiązujące przepisy. Powstaną jednolite, szczegółowe wymagania techniczne i zasady projektowania w tym dróg przeznaczonych dla ruchu pieszych oraz katalog typowych, powtarzalnych rozwiązań.

Poseł Krzysztof Śmiszek zgłosił do ministra infrastruktury interpelację w sprawie ochrony bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu drogowego. Wskazywał na problem: - Istotną przeszkodą dla planowania przez gminy sieci transportowej obszarów zurbanizowanych, w tym szczególnie centrów miast, w sposób adekwatny do potrzeb wszystkich użytkowników przestrzeni miejskiej są regulacje rozporządzenia ministra właściwego w sprawach transportu określające podział dróg na poszczególne klasy i wymuszające określone parametry budowy według danej klasy – rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430), tj. z dnia 23 grudnia 2015 r. (Dz. U. 2016 poz. 124). Twierdzi, iż wpływa to negatywnie na usytuowanie rozwiązań dla innych niż kierowcy uczestników ruchu drogowego (odległość pomiędzy skrzyżowaniami i pomiędzy przejściami dla pieszych, szerokość pasa ruchu wg klasy drogi itd.). I pyta ministra czy resort rozważa wprowadzenie przepisów pozwalających samorządom wyłączyć obszar centrum miasta z obowiązywania zapisów o warunkach technicznych dróg, aby umożliwić samorządom niezależną decyzję na temat kształtowania ulic w sposób dostosowany do funkcjonowania centralnego obszaru miasta?

W imieniu resortu wyjaśnienia złożył wiceminister Rafał Weber, informując że w ministerstwie infrastruktury trwają prace nad stworzeniem zupełnie nowej struktury wymagań technicznych w drogownictwie, która docelowo zastąpi przepisy ww. rozporządzenia.

W ubiegłym roku podpisano umowę na wykonanie opracowania pt. „Analiza jakości technicznej projektów drogowych współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej wraz z rekomendacjami optymalizacji i szczegółowymi warunkami technicznymi projektowania, realizacji, eksploatacji i utrzymania dróg publicznych.” Opracowane zostaną szczegółowe warunki techniczne niezbędne do projektowania, realizacji, eksploatacji i utrzymania dróg publicznych, które będą stanowiły podstawę do stworzenia nowej struktury wymagań technicznych w drogownictwie. Opracowane zostaną także szczegółowe wymagania techniczne i zasady projektowania elementów dróg przeznaczonych do ruchu pieszych (w tym przejść dla pieszych) wraz z katalogiem typowych, powtarzalnych rozwiązań. - Jednocześnie nowa struktura przepisów przewiduje potrzebę opracowania wytycznych projektowania ulic, odpowiadających swoim zakresem potrzebom zarządców dróg w miastach – ocenia minister. W sprawie klasyfikacji dróg wyjaśnia: - Z dotychczas prezentowanych efektów prac specjalistów nie wynika, aby propozycja odejścia od obecnie obowiązującej klasyfikacji funkcjonalno-technicznej dróg publicznych była zasadna, co nie zmienia faktu, że prace zespołu nadal trwają.

- Podsumowując, działania resortu infrastruktury zmierzają do kompleksowego uregulowania kwestii projektowania, wykonywania, eksploatacji i utrzymania dróg publicznych, m. in. poprzez określenie jednolitych standardów i wymagań na terenie całego kraju, maksymalnie dostosowanych do potrzeb ich użytkowników, a wszelkie dotychczas zgłaszane propozycje będą brane pod uwagę na kolejnych etapach prac. (jm)