Legislacja

Czasowe wycofanie z ruchu samochodu osobowego możliwe z dniem 31 stycznia 2022 r.

20 sierpnia 2021

Czasowe wycofanie z ruchu samochodu osobowego możliwe z dniem 31 stycznia 2022 r.
(fot. PEXELS)

Czasowe wycofanie z ruchu samochodu osobowego będzie możliwe z dniem wydania stosownego komunikatu zapowiadał w ustawie - Prawo o ruchu drogowym - ustawodawca. Dziś komunikat jest, a wskazana data to 31 stycznia 2022 r.

W art. 17 Ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (2020.1517) ustawodawca określił: - Art. 17. Minister właściwy do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu ogłasza w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw informatyzacji komunikat określający dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających czasowe wycofanie z ruchu samochodu osobowego. 19 sierpnia komunikat został ogłoszony - przepisy dotychczas oczekujące wejdą w życie z dniem 31 stycznia 2022 r.

Przepisy oczekujące. Kwestia dotyczy nowelizowanych przepisów z art. 1 pkt 19 lit. b-e przywołanej ustawy, czyli zmian w art. 78a ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Kwestia dotyczy regulacji czasowego wyrejestrowania pojazdu z ruchu: - Art. 78a ust. 1 pkt 5) samochody osobowe w związku z koniecznością wykonania naprawy pojazdu wynikającej z uszkodzenia zasadniczych elementów nośnych konstrukcji: a) w przypadkach, o których mowa w art. 81 ust. 11 pkt 1 lit. b oraz pkt 6, b) w przypadku wystąpienia szkody istotnej.”. Samochód osobowy będzie mógł być czasowo wycofany z ruchu na okres od 3 do 12 miesięcy bez możliwości przedłużenia tego okresu i nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia, w którym upłynął okres czasowego wycofania określony w ostatniej decyzji o jego czasowym wycofaniu z ruchu. Właściciel pojazdu lub określony podmiot, składając wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu, będą jednocześnie oświadczali (pod rygorem odpowiedzialności karnej), że pojazd ten wymaga wykonania naprawy w związku z uszkodzeniem zasadniczych elementów nośnych konstrukcji w określonych przypadkach lub w przypadku wystąpienia szkody istotnej. Warunkiem dopuszczenia samochodu osobowego do ruchu po jego czasowym wycofaniu będzie wykonanie dodatkowego badania technicznego pojazdu potwierdzone w centralnej ewidencji pojazdów lub zaświadczenia o przeprowadzonym dodatkowym badaniu technicznym pojazdu.”,

Komunikat Ministra Cyfryzacji. 19 sierpnia 2021 r. pod poz. 1521 w Dzienniku Ustaw opublikowany został Komunikat Ministra Cyfryzacji z dnia 4 sierpnia w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających czasowe wycofanie z ruchu samochodu osobowego. Ogłoszono co następuje: Termin wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających czasowe wycofanie z ruchu samochodu osobowego ustanawia się na dzień 31 stycznia 2022 r. (jm)